Karpaty, dzięki dziedzictwu kulturowemu i przyrodniczemu, są obszarem unikatowym na skalę Polski i Europy. Jednak ukształtowanie terenu i klimat powodują specyficzne problemy gospodarcze i społeczne.

Celem projektu "Karpacki Uniwersytet Partycypacji" jest zaangażowanie mieszkańców Karpat w wypracowanie kierunków rozwoju lokalnego, w oparciu o Konwencję Karpacką. W ramach projektu ukonstytuuje się 6 Rad Konsultacyjnych, złożonych z przedstawicieli poszczególnych grup interesariuszy: samorząd lokalny, młodzież, nauczyciele, seniorzy, NGO, sołtysi, przedsiębiorcy itp. Rady zostaną objęte wsparciem szkoleniowym i doradczym w celu zwiększenia kompetencji w zakresie partycypacji.

Projekt będzie realizowany w partnerstwie z Porozumieniem Karpackim i “Information centre Green Dossier". Tymczasowy Sekretariat Konwencji Karpackiej objął nad nim patronat. Dzięki temu uwzględnione zostaną dobre przykłady z innych krajów, a efekty projektu będą promowane we wszystkich krajach Konwencji Karpackiej.

Newsletter

Aktualności

29 kwietnia 2016
30 marca 2016
Zapraszamy do zapoznania się z naszą działalnością. Mam ndzieję, że odnajdziecie Państwo nasze wspólne działania w tym podsumowaniu 13 letniej pracy Stowarzyszenia Ekopsychologia. Folder został wydany w projekcie... zobacz więcej...
18 marca 2016
18 marca 2016 roku w Zarszynie odbyło się IV spotkania Rady Konsultacyjnej.  Spotkanie było poświęcone budowaniu postaw liderskich w zakresie animacji społecznej. Przedstawiciele sołectw mieli możliwość zaplanować... zobacz więcej...

Najnowszy artykuł

30 marca 2016

Alina Marek, Monika Ochwat-Marcinkiewicz

 

Nic o Karpatach bez mieszkańców regionu


Zapisy Konwencji Karpackiej rodzą zobowiązania dla Rządu Rzeczypospolitej Polskiej i to właśnie rząd jest odpowiedzialny za jej wdrażanie. Jednak z uwagi na fakt, że Konwencja obejmuje tylko 6% powierzchni lądowej kraju, nie ma ona priorytetowego charakteru. Nie zmieniają tego nawet istotna rola Karpat jako terenu źródliskowego, ich cenne zasoby przyrodnicze i kulturowe ani znaczenie turystyczne i rekreacyjne. Jednocześnie, z perspektywy rozwoju regionu karpackiego w Polsce, wdrażanie Konwencji Karpackiej wydaje się kluczowe. Jest to jedyny akt prawny odnoszący się do specyficznych problemów terenów górskich. Stąd warto zastanowić się, czy Ministerstwo Środowiska nie powinno powołać pełnomocnika ds. wdrażania zapisów Konwencji Karpackiej.

Kalendarium